The Kimono Gallery

Select vintage and antique Kimonos

Taisho Haori

Taisho Haori

Details

Woman's light jacket

Woman's light jacket

Details

Urushi Light Jacket

Urushi Light Jacket

Details

Woman's Light Jacket

Woman's Light Jacket

Details

Boy's Vest

Boy's Vest

Details

Shibori Haori

Shibori Haori

Details

Yuzen-painted Haori

Yuzen-painted Haori

Details

Yuzen-painted Jacket

Yuzen-painted Jacket

Details

Yuzen-painted Haori

Yuzen-painted Haori

Details

Shibori Haori

Shibori Haori

Details

Painted Haori

Painted Haori

Details

Yuzen-painted Haori

Yuzen-painted Haori

Details

Rinzu Haori

Rinzu Haori

Details

Rinzu Light Jacket

Rinzu Light Jacket

Details

Yuzen-painted Haori

Yuzen-painted Haori

Details

Woman's Light Jacket

Woman's Light Jacket

Details

Taisho Haori

Taisho Haori

Details

Peony-motif Jacket

Peony-motif Jacket

Details

Yuzen-painted Boys Haori

Yuzen-painted Boys Haori

Details

Man's Hanjuban

Man's Hanjuban

Details

Shibori Light Jacket

Shibori Light Jacket

Details

Shibori Haori

Shibori Haori

Details

Faux-shibori Haori

Faux-shibori Haori

Details

Bamboo-motif Haori

Bamboo-motif Haori

Details

Yuzen-painted summer Jacket

Yuzen-painted summer Jacket

Details

Shibori Haori

Shibori Haori

Details

Woman's Haori

Woman's Haori

Details

Shibori Woman's Jacket

Shibori Woman's Jacket

Details

Stenciled Woman's Haori

Stenciled Woman's Haori

Details

Hand-painted Haori

Hand-painted Haori

Details

Yuzen-painted Haori

Yuzen-painted Haori

Details

Early Showa Haori

Early Showa Haori

Details

Taisho Haori

Taisho Haori

Details

Painted Haori

Painted Haori

Details

Meisen Haori

Meisen Haori

Details

Bamboo-motif Haori

Bamboo-motif Haori

Details

Taisho Haori

Taisho Haori

Details

Omeshi-weave Woman's Haori

Omeshi-weave Woman's Haori

Details

Yuzen-painted Silk Jacket

Yuzen-painted Silk Jacket

Details

Samurai Fireman's Jacket

Samurai Fireman's Jacket

Details

Shibori Haori

Shibori Haori

Details

Meisen Woman's Haori

Meisen Woman's Haori

Details

Shibori Haori

Shibori Haori

Details

Hemp-motif Shibori Jacket

Hemp-motif Shibori Jacket

Details

Shibori Light Jacket

Shibori Light Jacket

Details

Shibori Silk Jacket

Shibori Silk Jacket

Details

Woman's Meisen Haori

Woman's Meisen Haori

Details

Woman's Haori

Woman's Haori

Details

Woman's  light Jacket

Woman's light Jacket

Details

Shibori Haori

Shibori Haori

Details

Woman's Light Jacket

Woman's Light Jacket

Details

Light Silk Jacket

Light Silk Jacket

Details

Yuzen-painted Haori

Yuzen-painted Haori

Details

Yuzen-painted Haori

Yuzen-painted Haori

Details

Yuzen-painted Haori

Yuzen-painted Haori

Details

Haori

Haori

Details

Yuzen-painted Haori

Yuzen-painted Haori

Details

Shibori Haori

Shibori Haori

Details

Woman's Haori

Woman's Haori

Details

Shibori Woman's Haori

Shibori Woman's Haori

Details

Shibori Haori

Shibori Haori

Details

Shibori Woman's Haori

Shibori Woman's Haori

Details

Yuzen-painted Haori

Yuzen-painted Haori

Details

Painted Woman's Haori

Painted Woman's Haori

Details

Rayon light Jacket

Rayon light Jacket

Details

Yuzen-painted haori

Yuzen-painted haori

Details

Yuzen-painted Light Jacket

Yuzen-painted Light Jacket

Details

Embroidered Light Jacket

Embroidered Light Jacket

Details

Quail-motif Haori

Quail-motif Haori

Details

Shibori Haori

Shibori Haori

Details

Yuzen-painted Light Jacket

Yuzen-painted Light Jacket

Details

Hollyhock-motif Haori

Hollyhock-motif Haori

Details

Shibori Haori

Shibori Haori

Details

Yuzen-painted Haori

Yuzen-painted Haori

Details

Shibori Light Jacket

Shibori Light Jacket

Details

Taisho Haori

Taisho Haori

Details

Camellia Haori

Camellia Haori

Details